TTSGA Tournaments

Home | TTSGA Home Page | In Memorium | 2007 Tournament Winners | 2007 Photographs | 2007 Amount Won | 2008 Tournament Winners | 2008 Photographs | 2008 Amount Won | 2009 Tournament Winners | 2009 Photographs | 2010 Tournament Winners | 2010 Tournament Winners Forward | 2010 Photographs

2009 October Tournaments

 

2009 October 12 at Old Natchez
 

2009 October 12 at Old Natchez
 

A

Gerald Wendling
Net 69
 

Frank Lane
Net 73
 

B

Don Douglas
Net 63

Jerry Cothran
Net 69

C

Hugh Crossland
Net 68

Bob Willis
Net 68

D

Harry Carlton
Net 67

Wendell Combs
Net 71

E

James Carnahan
Net 61

Jerry Spurlock
Net 70

Back to 2009 Tournament Winners Index Page